Avís legal

 

 

Condicions generals d’accés i ús de la web 100.milan.es

 

1. Dades del titular del lloc web 100.milan.es

FACTIS, SA, en condició de titular i responsable del lloc web i en compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, posa a disposició dels usuaris la informació següent de caràcter general:

FACTIS, SA està domiciliada a: Barri Morena, 4 – 17253 MONT-RAS (Girona) i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, full 2319, foli 234, tom 208, llibre 133, secció 3a, amb el CIF A17032798.

Per a qualsevol consulta o reclamació sobre aquest lloc web o sobre la informació o els productes i serveis que hi apareixen, els usuaris es poden dirigir a l’adreça següent:

FACTIS, SA – Barri Morena, 4 – 17253 MONT-RAS (Girona)
Tel.: 972 30 32 00 – Fax: 972 30 41 32 – info@milan.es

 

2. Condicions d’accés

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i implica que coneixen i accepten les advertències legals, les condicions i els termes d’ús que s’hi contenen.

La publicació digital de FACTIS, SA té l’objectiu de facilitar, als nostres clients i al públic en general, informació sobre FACTIS, SA i sobre els productes i els serveis que s’hi ofereixen.

Amb caràcter general, l’accés als productes o als serveis oferts a través del lloc web 100.milan.es no requereix una subscripció prèvia ni que els usuaris es registrin, sense perjudici que, per accedir a productes o serveis determinats, és possible que s’exigeixi emplenar abans el registre d’usuari corresponent. El nom d’usuari i la contrasenya són elements identificadors i habilitadors per accedir als serveis, i tenen caràcter personal i intransferible.

FACTIS, SA pot modificar, en el moment en què ho cregui oportú, la configuració de la publicació digital, les condicions del servei i el seu contingut, i també eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, o impedir-hi l’accés, i procurarà informar l’usuari d’aquest canvi mitjançant una publicació en el lloc web, sempre que les circumstàncies ho permetin.

Les connexions amb altres llocs web que pugui haver-hi, així com l’ús que l’usuari en pugui fer, queden subjectes a aquestes condicions generals i als condicionaments específics eventuals que requereixin els llocs web esmentats. Es prohibeix expressament qualsevol utilització que no sigui l’autoritzada.

FACTIS, SA no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que altres tercers tinguin en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.

FACTIS, SA no es fa responsable de cap dany o perjudici en el software o el hardware de l’usuari que es derivi del fet d’accedir a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o les aplicacions que contingui.

FACTIS, SA és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital i de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, llevat dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus titulars respectius i, com a tals, són reconegudes per FACTIS, SA. No es podrà reproduir, copiar o publicar cap material d’aquesta publicació digital sense el consentiment per escrit de FACTIS, SA.

 

3. Condicions d’ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels serveis i els continguts de la publicació digital i a no utilitzar-los per a activitats il·lícites o que constitueixin un delicte o infringeixin el que estableix aquest avís legal, la regulació sobre propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic. La utilització que es faci de la informació que conté aquesta publicació digital és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

L’usuari garanteix que les dades que comunica a FACTIS, SA en els diversos formularis en línia són veraces i es fa responsable de la inexactitud, la manca d’actualització o la manca de veracitat de la informació aportada.

 

4. Exoneració de responsabilitats

FACTIS, SA no pot controlar la utilització que els usuaris facin del lloc web 100.milan.es ni dels seus continguts i, per això, tampoc no és responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de fer-ne un ús il·lícit, incorrecte, inadequat o parcial, ni de l’incompliment de l’usuari d’aquestes condicions d’accés i ús ni tampoc de qualsevol altra condició que es pugui trobar en aquest lloc web respecte a qualsevol dels seus productes o serveis, sense perjudici, si escau, de les accions legals que corresponguin a FACTIS, SA o a altres tercers.

FACTIS, SA no es compromet a actualitzar immediatament la informació, el contingut, el software, els materials o els productes que s’inclouen en la publicació digital ni a garantir la disponibilitat permanent i la continuïtat del seu funcionament. Així, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin derivar de la manca de disponibilitat o continuïtat del funcionament del lloc web, dels seus serveis i de l’ús que els usuaris en puguin fer.

FACTIS, SA no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que puguin tenir lloc pel fet que l’usuari utilitzi un navegador amb una versió no actualitzada o insegura, ni per l’activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’usuari registrat en el navegador, o dels danys, els errors o les inexactituds que es puguin derivar d’un mal ús o funcionament.

L’usuari exonera FACTIS, SA de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o la falsa expectativa que el lloc web li pugui ocasionar durant la navegació.

A més, l’usuari és l’únic responsable de qualsevol tipus de danys o perjudicis que causi a tercers i aniran al seu càrrec les despeses, costos i, si escau, les indemnitzacions que es puguin derivar de procediments judicials motivats per l’incompliment del que estableixen aquestes condicions i la normativa aplicable.

 

5. Propietat industrial i intel·lectual

FACTIS, SA és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital i també dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin (com ara, entre altres, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxiu de text, mapes, marcs, baners, codis font del software, àudio i vídeo), llevat dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus titulars respectius i, com a tals, són reconegudes per FACTIS, SA. No es podrà reproduir, copiar o publicar cap material d’aquesta publicació digital sense el consentiment per escrit de FACTIS, SA.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de FACTIS, SA són marques registrades dels seus propietaris respectius i són reconegudes com a tals per FACTIS, SA. Apareixen en aquesta publicació digital als efectes de promoció i de recopilació d’informació. Els propietaris poden sol·licitar la modificació o l’eliminació de la informació que els pertanyi.

No obstant això, l’usuari pot visualitzar lliurement el lloc web i els seus continguts i descarregar-se’ls per a ús personal i no comercial, sense que pugui fer-lo extensiu a persones o entitats terceres, tant si és a títol gratuït com onerós.

En aquest sentit, la posada a disposició i l’ús de les bases de dades, les imatges, els dibuixos, els gràfics, els arxius de text, d’àudio i de vídeo i el software propietat de FACTIS, SA o dels seus proveïdors que es troben en el lloc web, i qualsevol altre contingut, en cap cas no impliquen que se’n cedeixi la titularitat o es concedeixi un dret d’ús a favor de l’usuari.

L’ús no autoritzat o indegut de les marques, rètols, signes distintius o logotips que apareixen en el lloc web és una infracció dels drets de propietat industrial.

 

6. Protecció de dades de caràcter personal

FACTIS, SA manté una política de privacitat de les dades aportades pels seus usuaris i es compromet a protegir-les. Aquesta protecció es refereix a la recopilació i l’ús de la informació facilitada mitjançant aquesta publicació digital.

FACTIS, SA respectarà la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels usuaris de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades i, entre altres, del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

FACTIS, SA proporciona als usuaris els recursos tècnics adequats per tal que, abans que concedeixin les seves dades personals, puguin accedir a l’avís sobre la política de privacitat o a qualsevol altra informació rellevant i, arribat el cas, si és necessari, puguin prestar el seu consentiment perquè es tractin les seves dades personals. D’altra banda, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació adreçant-se per escrit a FACTIS, SA, Barri Morena, 4 – 17253 MONT-RAS (Girona), o per correu electrònic a info@milan.es, sempre adjuntant una fotocòpia del seu DNI i indicant com a referència “Exercici de drets LOPD”.

El correu electrònic no es considerarà un mitjà vàlid a l’efecte de la presentació de reclamacions. Per a això, cal adreçar-se al servei d’atenció al client de FACTIS, SA, que indicarà els passos que s’han de seguir en cada cas.

Qualsevol tipus de notificació o reclamació només és vàlida per notificació escrita enviada per correu certificat.

Es considera que tota la informació que es rep en aquestes pàgines, com ara comentaris, suggeriments o idees, se cedeix a FACTIS, SA de manera gratuïta. És convenient no enviar informació que NO es pugui tractar d’aquesta manera.

 

7. Enllaços a tercers i al lloc web

En el lloc web s’han inclòs enllaços a altres pàgines web d’entitats alienes a FACTIS, SA, la qual no assumeix cap responsabilitat derivada dels seus continguts ni tampoc dels productes o els serveis que s’hi ofereixin ni dels possibles virus o software maliciós que puguin contenir.

És terminantment prohibit que l’usuari dugui a terme alteracions en aquest lloc web que puguin afectar-ne el contingut, com ara accions relacionades amb els vincles (o enllaços) i modificacions similars.

També es prohibeixen els enllaços a aquest lloc web des de pàgines web o altres mitjans contraris a la llei, la moral o l’ordre públic o que atemptin contra el bon nom o la imatge de FACTIS, SA o de qualsevol dels seus signes distintius.

 

8. Legislació i jurisdicció

Les condicions generals d’aquest avís legal i de qualsevol altre text amb caràcter contractual d’aquest lloc web es regulen segons el que disposa la legislació espanyola.

Si hi hagués cap controvèrsia derivada de l’accés a aquest lloc web i del seu ús i el dels seus continguts i serveis, així como de la interpretació i el compliment d’aquestes condicions generals i de qualsevol altre text amb caràcter contractual d’aquest lloc web, les parts se sotmeten expressament als jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) amb la renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.